Nieuws


PRODUCTIE ZONNESTROOM IN NEDERLAND

 

Jaarproductie zonnestroom in Nederland.

2020, wederom een extreem goed jaar.

De stroomproductie uit zonnepanelen was in 2020 maar liefst 13% hoger dan normaal. Voor de exacte cijfers en het overzicht voor heel Nederland verwijs ik iedereen naar de pagina met de'Landelijke Opbrengstberekening'.

Bron: www.siderea.nl 


Zonne-energie Noord Nederland gaat zich uitbreiden naar het oosten van het land. In dit deel van het land zijn wij herkenbaar onder de naam Zonne-energie Oost Nederland. U kunt onze nieuwe vestiging vinden op het Bedrijvenpark Twente te Almelo. www.zonne-energie-oost-nederland.nl


Zonne-energie Noord Nederland zoekt ZZP'ers voor het installeren van zonnepanelen in Oost Nederland.

 

Reactie naar john@zonne-energie.com

 


Midden-Drenthe stelt geld beschikbaar voor energieneutraal bouwen

Vanaf 1 maart 2018 start de gemeente Midden-Drenthe met de regeling ‘stimulering energieneutraal bouwen’. Een regeling waarbij voor de

 bouw van een energiezuinige woning een bijdrage beschikbaar is van € 5.000,00.

 Wethouder Dennis Bouwman: ‘We vinden het belangrijk dat woningen energieneutraal zijn. Met deze regeling willen we mensen stimuleren om hun woning energieneutraal te bouwen. Het mooie van deze regeling is dat het bedrag niet afhankelijk is van de grootte van de woning of de grootte van de kavel. Zo kan iedereen die een energieneutrale woning wil bouwen en voldoet aan de voorwaarden gebruik van de regeling  maken’.

Regeling stimulering energieneutraal bouwen

 

De regeling loopt van 1 maart tot 1 januari 2020 en geldt alleen voor het bouwen van een woning op particuliere kavels en op kavels die van de gemeente gekocht zijn. Na 1 januari 2020 moeten alle nieuwbouw woningen (bijna) energieneutraal zijn. Totaal is voor de regeling € 200.000,00 beschikbaar. Midden-Drenthe heeft in diverse kernen woningbouwkavels te koop. Meer informatie over de woningbouwkavels is onderaan dit bericht te vinden. Informatie over de stimuleringsregeling kunt u krijgen door contact op te nemen met de heer Christiaan Viersen via (0593) 53 94 54.

Bron: gemeente midden drenhte


11 oktober

Regeerakkoord: ‘In 2020 al terugleversubsidie als alternatief voor salderingsregeling invoeren’

In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie geformuleerd om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren. Als alternatief wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie ingevoerd.

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) presenteerden op dinsdag 10 oktober het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Achtergrond van de maatregel om de salderingsregeling aan te passen is het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen. Dat is ambitieuzer dan de Europese verplichting die ‘Parijs’ Nederland oplegt. Dit betekent een extra CO2-reductie van 56 megaton. 1 megaton moet hierbij gerealiseerd worden door de uitrol van extra zonne-energieprojecten. Een zelfde besparing is weggelegd voor energiezuinige verlichting en 4 megaton voor extra wind op zee. Het sluiten van de kolencentrales levert 12 megaton op.

Terugleversubsidie per 2020
Over het salderen is in het regeerakkoord het volgende te lezen: ‘De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.’

Op verzoek van de informateur heeft het Centraal Planbureau (CPB) het beleidspakket van de coalitiepartijen doorgerekend. De doorrekening heeft als uitgangspunt de maatregelen van de financiële bijlage van het regeerakkoord die de informateur het CPB heeft aangeleverd. Over de salderingsregeling schrijft het CPB: ‘De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. … Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd, taakstellend voor 300 miljoen euro.’

Voor het invoeren van het alternatief voor de salderingsregeling wordt er geschoven met financiële middelen. De nieuwe regeling kost 213 miljoen euro in 2020 en 240 miljoen euro in 2021. Aan de andere kant wordt in deze jaren 207 miljoen euro (2020) en 240 miljoen euro (2021) minder uitgegeven aan de salderingsregeling. In de eerste 2 jaren van de nieuwe regeling zal de besparing dan ook miniem zijn. Structureel kan vanaf 2035 volgens het regeerakkoord echter 648 miljoen euro per jaar bespaard worden op de salderingsregeling en kost de nieuwe regeling vanaf 2021 jaarlijks 240 miljoen euro.

Reactie Holland Solar: 'Koekje wat we wilden hebben'
Holland Solar-bestuurslid Peter Desmet toont zich content met de investeringszekerheid die de terugleververgoeding voor consumenten betekent. ‘Met de wetenschap dat de energiebelasting meer en meer verschoven wordt van elektriciteit naar gas, hebben wij als sector in de afgelopen periode gelobbyd voor het invoeren van een terugleververgoeding. Het verschuiven van de energiebelasting op elektriciteit naar gas zou immers de salderingsregeling ondermijnen. Een terugleververgoeding heeft daar geen last van en geeft daardoor meer zekerheid.  Bovendien is de invoering van een terugleververgoeding voor zonnestroom een stimulering voor het zelf opwekken van zoveel mogelijk elektriciteit. Al met al geeft het nieuwe kabinet ons voor 100 procent het koekje wat we als sector wilden hebben. Het gaat om zekerheid voor de consument en houdbaarheid van de regeling voor de overheid en dat is wat we gekregen hebben. Natuurlijk houden we nog een kleine slag om de arm daar nog niet alle details van de nieuwe regeling bekend zijn. Maar al met al is het een win-winsituatie wat de zekerheid vergroot voor mensen die zonnepanelen kopen.’

‘Logischerwijs zijn wij wel enigszins verrast over de mededeling in het regeerakkoord ten aanzien van de salderingsregeling’, meldt Jaap Baarsma, voorzitter van branchevereniging Holland Solar. ‘Door eerdere uitspraken van minister Kamp werd deze wijziging pas in 2023 verwacht. In gesprek met het verantwoordelijke ministerie van Economische Zaken zullen wij de exacte vorm van dit voornemen in kaart brengen.  Gezien de constructieve gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Financiën in de afgelopen periode verwachten wij dat ook de rijksoverheid voor investeringszekerheid gaat. De cijfers in de begroting van het regeerakkoord in ogenschouw nemende lijkt die investeringszekerheid voor de komende jaren ook geborgd.’

Half september organiseerde het ministerie van Economische zaken nog een bijeenkomst over de toekomstige stimulering van zonnestroom. Hierbij kwamen alle stakeholders in het salderingsdossier bijeen en daar werd nog eens benadrukt dat de sector een duidelijke voorkeur heeft voor een terugleververgoeding als opvolger van de salderingsregeling. Daar lijkt het nieuwe kabinet nu dus gehoor aan te gaan geven.

Zonnewarmte

Overigens besteedt het regeerakkoord ook aandacht aan zonnewarmte. Hierover staat in het document het volgende: ‘Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de warmtevraag door isolatie. Op de lange termijn kan dan in de resterende warmtebehoefte worden voorzien door warmtepompen, zonneboilers of door warmtenetten die gebruik maken van restwarmte of geothermie. Hiervoor zijn middelen beschikbaar. Bron: SolarMagazine


12 juli 2017

Kamp over opvolger salderingsregeling: ‘Subsidie op teruglevering zonnestroom of investeringssubsidie’

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met informatie over de toekomst van salderen. Hij stelt als opvolger vanaf 2023 een subsidie op teruglevering van zonnestroom of een investeringssubsidie voor.


1 mei 2017

De zonnelening is vandaag open voor de gemeente De Wolden


12 april 2017

Zonnelening binnenkort open voor de gemeenten:

De Wolden (vanaf 1 mei)

 Noordenveld (vanaf 11 mei)

 

Nu open:

Aa en Hunze

Meppel

Hoogeveen

Westerveld

Emmen 


10 maart 2017

Assen: 26 stuks LG 300 NeOn Full Mono Black met een StecaGrid 8000+ en Tesla Wall connector

26 stuks LG 300 NeOn Full Mono Black
26 stuks LG 300 NeOn Full Mono Black
Steca omvormer 8000+
Steca omvormer 8000+
Tesla Wall connector
Tesla Wall connector


25 FEBRUARI 2017

Zonnelening open voor de gemeente Hoogeveen (1 maart, vanaf 09:00 uur)


LG Solar wint Top Brand PV Europe 2017 Award van EuPD Research

LG Electronics heeft voor de vierde keer op rij de Top Brand PV Europe Award gewonnen. Uit onderzoek van EuPD Research bleek het bedrijf het hoogst te scoren op het vlak van merkbeleving in Europa.

Ook scoorde het bedrijf het hoogst in de categorie modules. De onafhankelijke Top Brand PV-certificering wordt afgegeven op basis van een multilevel-analyse van uitspraken over de merkbeleving van installateurs en intermediairs.


15 FEBRUARI 2017

Hierbij laten wij u weten dat het loket voor de gemeente Midden-Drenthe

per 16-02-17 om 09.00 uur open gaat.

Het subsidieplafond voor het jaar 2017 voor zonneleningen in de gemeente Midden-Drenthe is vastgesteld op € 153.699,34


11 FEBRUARI 2017

Zonnelening binnenkort open voor de gemeenten:

 

Midden-Drenthe (16 februari, vanaf 09:00 uur)

Hoogeveen (1 maart, vanaf 09:00 uur)

De Wolden (n.n.b.)

 

Nu al open: 

Tynaarlo (vanaf 1 januari)

Emmen (vanaf 30 januari)

  


1 FEBRUARI 2017

 Solar Frontier stopt met de  verkoop van dunne filmzonnepanelen in Europa

Daarom vindt u hier binnenkort geen Solar Frontier zonnepanelen meer op onze site.


8 DECEMBER 2016

EMMEN - Emmen stelt volgend jaar samen met de provincie 1,4 miljoen euro beschikbaar om inwoners een zonnelening te kunnen geven voor het installeren van zonnepanelen of een zonneboiler.

In 2015 en 2016 waren ook leningen voor zonne-energie beschikbaar. In totaal werd 2,1 miljoen euro verstrekt aan 250 aanvragers.

De gemeente heeft nog 92 aanvragen in behandeling. Volgens wethouder René van der Weide was de lening de afgelopen twee jaar zo populair dat het subsidieplafond voor het einde van het jaar was bereikt.

De lening is minimaal 2.500 euro en maximaal 7.500 euro en heeft een looptijd van tien jaar. Inwoners kunnen de lening aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Bron RTV Drenhte


6 DECEMBER 2016

Nieuwe zonnelening voor inwoners Westerveld in 2017

Inwoners van de gemeente Westerveld kunnen zich komend jaar weer inschrijven voor een zogenaamde zonnelening. De gemeente hoopt daarmee inwoners over de streep te trekken om zonnepanelen op dak te leggen. Bron RTV Drenhte


4 Mei 2016

Zonne-energie Noord Nederland stimuleert duurzame projecten. Zo ook 'de Groene Stap' (zelfoogstgroentetuin) van DUURZAAM BOVENSMILDE.